ಪಠ್ಯ ಅನುವಾದ

ಅನುವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಅನುವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ, ಈ ಮೂಲ ಪಠ್ಯದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನುವಾದ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನುವಾದ.

URL ನಮೂದಿಸಿ

ಚಿತ್ರದ ಅನುವಾದ

presenting meaning in kannada

Presenting Meaning In Kannada

ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ Presenting ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, definitions.

1 . ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿ.

1 . give or award formally or ceremonially.

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

2 . ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ (ಯಾರಾದರೂ) ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ.

2 . formally introduce (someone) to someone else.

3 . ಭಾಗವಹಿಸುವವರಂತೆ (ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿ.

3 . introduce or announce the various items of (a broadcast show) as a participant.

4 . ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ನೋಟ).

4 . exhibit (a particular state or appearance) to others.

5 . (ರೋಗಿಯ) ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ರೋಗಲಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು.

5 . (of a patient) come forward for initial medical examination for a particular condition or symptom.

6 . (ಭ್ರೂಣದ ಭಾಗ) ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

6 . (of a part of a fetus) be directed towards the cervix during labour.

7 . ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸಿ (ಬಂದೂಕು).

7 . hold out or aim (a firearm) at something so as to be ready to fire.

1 . ಅವನನ್ನು ಸ್ಕೋರ್-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ

1 . presenting him as a goalscoring Superman seems a bit OTT

2 . ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾಹದ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

2 . yes, there are different ways of presenting yourself through your marriage biodata.

3 . ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

3 . this is what i'm presenting .”.

4 . ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಣಿ ವಾಟೆವ್ರಾ ವನಾಬಿ ಜೊತೆ.

4 . and now presenting queen watevra wa'nabi.

5 . ಲುಕಾಚುಪ್ಪಿಯ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ!

5 . presenting the first poster of lukachuppi!

6 . ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

6 . i am presenting a speech on this occasion.

7 . ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಎರಡೂ ವಿಪರೀತಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜನರು ಬೇಕು.

7 . so, we need people presenting both extremes.

8 . 2N ತನ್ನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಎಸ್ಸೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ

8 . 2N will be presenting its solutions in Essen

9 . ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ

9 . presenting that the characters really exist,

10 . ಸ್ವರ u"v": ಬರೆಯಿರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣ 1.

10 . u"v" vowel: writing, presenting , blending 1.

11 . ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?

11 . what are you doing while you are presenting ?

12 . ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ!

12 . Presenting a Double Workshop for Manchester!

13 . ಈ ಬಾರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

13 . This time, I'm presenting you an offer for India.

14 . ಹೆರಿಕಾನ್ ಬಿ.ವಿ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

14 . Herikon B.V. is presenting a new visual identity.

15 . ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ಮನಿಸ್ ತನ್ನ ಹಿಟ್ "10,000 ಕಾರಣಗಳನ್ನು" ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

15 . Matt Redmanis presenting his hit “10,000 reasons”.

16 . ಸುಂದರವಾದ ಅಹ್ರಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು a.

16 . presenting body workout with the gorgeous ahryan a.

17 . "ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

17 . "We are presenting the best ones for public voting.

18 . ದೊಡ್ಡ, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.

18 . Big, brave ideas are the only ones worth presenting .

19 . ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ....

19 . This time, I'm presenting you an offer for India....

20 . ಸೀಮೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೂರು ಇ-ಹೆಲ್ತ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

20 . Siemens is presenting three of its E-Health solutions.

presenting

Similar Words

Presenting meaning in Kannada - Learn actual meaning of Presenting with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Presenting in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2022 UpToWord. All rights reserved.

We have verified experts who translate .doc, .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt, .ppt, .pptx files.

Choose your English to Kannada translation service

We've got your request

Wait for an email with the quote and estimated deadline shortly

Close notice to create one more order

The multilanguage translation is available only for the registered customers

Create a free account now or Log in to proceed

Most Popular Phrases in English to Kannada

Information about language pair English - Kannada

Browse related dictionaries

Popular language pairs

Newest language pairs

presenting meaning in kannada

bottom_desktop desktop:[300x250]

presenting meaning in kannada

Presenting: Kannada translation, definition, meaning, synonyms, pronunciation, transcription, antonyms, examples

presenting: Pronunciation

Definition, Meaning [en]

presenting - give something to (someone) formally or ceremonially.

Similar words: presenting

Synonyms: presenting

Antonyms: presenting.

Error message sent successfully!

presenting meaning in kannada

bottom_desktop desktop:[300x250]

present in Kannada ಕನ್ನಡ

present in Dogri डोगरी

present in Gujarati ગુજરાતી

present in Hindi हिन्दी

present in Kashmiri कॉशुर

present in Maithili মৈথিলী

present in Malayalam മലയാളം

present in Marathi मराठी

present in Nepali नेपाली

present in Punjabi ਪੰਜਾਬੀ

present in Santali

present in Sindhi سنڌي

present in Tamil தமிழ்

present in Telugu తెలుగు

present in Urdu اُردُو

present in English

present in Kannada

present | Kannada dictionary translates English to Kannada and Kannada to English present words      present phrases with present synonyms present antonyms    present pronunciations .

present meaning in Kannada

present in Kannada    Kannada of translation of present    Kannada meaning of present    what is present in Kannada    dictionary definition, antonym, and synonym of present

Thesaurus: Synonym & Antonym of present

Indian Official Languages Dictionary is significantly better than Google translation offers multiple meanings, alternate words list of present    present phrases    with similar meanings in Kannada ಕನ್ನಡ, Kannada ಕನ್ನಡ dictionary    Kannada ಕನ್ನಡ present translation    present meaning    present definition    present antonym    present synonym Kannada language reference work for finding synonyms,   antonyms of present .

This page is an online lexical resource, contains a list of the present like words    in a Kannada language in the order of the alphabets, and that tells you what they mean, in the same or other languages including English.

What is 'present' meaning in Kannada?

Input a term present by either copy & post, drag & drop, or simply by typing in the search box. meanings of present will be translated.

Indian Official Languages Dictionary - KHANDBAHALE.COM | भारतीय राजभाषा शब्दकोश - खांडबहाले.कॉम is a digital dictionary platform for 22 Official Languages of India with an extensive vocabulary of 10+ million words, meanings & definitions. The languages offered along with English are Assamese (অসমীয়া) Bengali (বাংলা) Bodo (बड़ो) Dogri (डोगरी) Gujarati (ગુજરાતી) Hindi (हिन्दी) Kannada (ಕನ್ನಡ) Kashmiri (कॉशुर) Konkani (कोंकणी) Maithili (মৈথিলী) Malayalam (മലയാളം) Manipuri (মৈতৈলোন্) Marathi (मराठी) Nepali (नेपाली) Oriya (ଓଡ଼ିଆ) Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) Sanskrit (संस्कृतम्) Santali (ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ) Sindhi (سنڌي) Tamil (தமிழ்) Telugu (తెలుగు) Urdu (اُردُو)

To translate or to learn languages, download our Award-Winning language apps for Windows and Android devices. Download Android-based Language Apps Download Windows-based Language Softwares language services like Web-Browser Language Plug-ins. We have multiple projects going on, you are welcome to join our language projects.

Multi Language Dictionary

It's a free Multilanguage dictionary with many languages around the World. These languages include Malay, Polish, Basque, Arabic, Icelandic, Latvian, Esperanto, Hungarian, Malayalam, Estonian, Gujarati, French, Lithuanian, Tamil, Danish, Turkish, Yiddish, Irish, Afrikaans, Greek, German, Russian, Hebrew, Swedish, Bengali, Indonesian, Latin, Czech, Dutch, Welsh, Filipino, Haitian Creole, Japanese, Georgian, Slovak, Persian, Azerbaijani, Chinese Traditional, Thai, Spanish, Finnish, Croatian, Swahili, Galician, Italian, Maltese, Albanian, Chinese Simplified, Urdu, Korean, Vietnamese, Portuguese, Bulgarian, Hindi, Belarusian, Ukrainian, Catalan, Serbian, Slovenian, Norwegian, Macedonian, Telugu, Kannada, Romanian etc. Select the language from the dropdown given below & click on the button (Or Enter) to get the Meaning in your language. Share it with your friends. Please support this free service by just sharing with your friends. If you find any bugs in this program please report me at [email protected]

You need to enable JavaScript to run this Website.

Click here to discuss about malayalam meaning of, english meaning.

 • A moment or period in time perceptible as intermediate between past and future; now.
 • Grammar The present tense.
 • Grammar A verb form in the present tense.
 • Law The document or instrument in question: Be it known by these presents.
 • Existing or happening now; current: the present leader; present trends.
 • Being at hand or in attendance: Thirty guests were present at the ceremony.
 • Existing in something specified: Oxygen is present in the bloodstream.
 • Now being considered; actually here or involved: the present subject; present company excepted.
 • Grammar Designating a verb tense or form that expresses current time.
 • Archaic Readily available; immediate.
 • Obsolete Alert to circumstances; attentive.
 • at present At the present time; right now.
 • for the present For the time being; temporarily.
 • To introduce, especially with formal ceremony.
 • To introduce (a young woman) to society with conventional ceremony.
 • To bring before the public: present a play.
 • To make a gift or award of.
 • To make a gift to.
 • To offer for observation, examination, or consideration; show or display. See Synonyms at offer.
 • To afford or furnish: The situation presented us with a chance to improve our knowledge.
 • To turn or position in the direction of another: presented his face to the camera.
 • To attach (an antigen, for example) on the surface of a molecule for detection by other molecules.
 • To hold, carry, or point (a weapon) in a particular manner as a salutation or sign of honor, usually along the center axis of the body.
 • Ecclesiastical To recommend (a cleric) for a benefice.
 • Law To offer to a legislature or court for consideration.
 • Law To bring a charge or indictment against.
 • To manifest as a part of a disease or medical condition.
 • To make a presentation.
 • Something presented; a gift.
 • The position of a rifle or other weapon when presented.

Kannada Meaning

Like on facebook..

ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ

Equivalent words for Present

ever-present , naturally occurring , attendant , omnipresent , existing , here , ubiquitous , immediate , inst , instant

Antonym for the word Present

future , paste , absent

Verb Forms of the word Present

presented , presenting , presently , presents

Hypernym for Present

constitute , makeup , comprise , represent , be , recognise , recognize , greet , introduce , acquaint

Cross Reference words for Present

available , introduce , oppose , nominate , offer , express , suggest , give , showy , advanced

Etymologically Related Term for Present

no time like the present

Hyponym for Present

dower , deed over , pass out , grant , surrender , handout , tip , give out , distribute , endow

Form for Present

present arms

Synonym words of Present

immediate , instant , coincident , ready , propitious , deliver , bestow , grant , confer , personate

Rhymes with Present

Bendt , Besant , Brent , Gent , Ghent , Kent , Lent , Tashkent , Trent , accent

Same Context words for Present

new , first , general , night , underneath , way , name , large , same , superesse

present meaning in kannada

Pronunciation of present.

 • ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ

present in Images  

Present synonyms, present antonyms, present definitions and meaning in english.

 • temporal sense
 • bring forward and present to the mind
 • perform (a play), especially on a stage
 • hand over formally
 • give, especially as a reward
 • give as a present 1
 • present somebody with something, usually to accuse or criticize
 • formally present a debutante, a representative of a country, etc. 1
 • recognize with a gesture prescribed by a miltary regulation
 • assume a prescribed position
 • existing; at this time
 • existing time
 • introduce; demonstrate

present Sentences in English

 • उपस्थित  =  absent, state I was not present at that critical state
 • मौजूद  =  human, exist Is everyone present
 • वर्तमान  =  grammar, state Present tense
 • समागत Guests present at the wedding
 • संगमित Guests present at the wedding
 • आजकल  =  time Articles for use at present
 • भेंट  =  gift The watch was a present from my mother./ thank you for your generous present.
 • तोहफ़ा  =  gift The watch was a present from my mother./ thank you for your generous present.
 • उपहार  =  gift The watch was a present from my mother./ thank you for your generous present.
 • भेट करना  =  human give human thing Office staff presented a cheque to the retiring chairman
 • साक्षात्कर करना  =  human introduce human human May i present my new assistance to you
 • पेश करना  =  human offer human thing She presented her case to the chairman
 • प्रदान करना  =  human offer organization thing Has the builder presented his bill to the housing board
 • देना  =  human, supply chance Officer has presented a golden chance to her for her further research
 • सलामी देना  =  human arms The soldier were ordered to present arms
 • प्रस्तुत करना  =  human program Rock artists will present this show
 • अभिनीत करना  =  organization, give play The national theater presents 'hamlet' in a new production
 • प्रस्तुत करना  =  offer The committee will present its final report to parliament in june.
 • परिचय कराना Present the new neighbors to the community.
 • मिलाना Present the new neighbors to the community.

presenting meaning in kannada

The Present Tense

 • Description

1. The simple present tense

In simple present tense, the verb iru is used. It is used in accordance with the gender and number. Examples:

The simple present tense is also formed without a verb.

The present habitual tense

This tense indicates habitual actions or general statements. In modern Kannada, both the present tense and future tense have the same marker. The marker is tt. The verb agrees in number and gender with the subject. Examples:

2. The present progressive tense

This tense is used when the action is actually taking place. The verb takes the tense suffix tt and the tense markers of simple present tense. Examples:

Animals – Birds - Insects

1. Translate into English.

1. ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. 2. ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾತ. 3. ಅವಳು ಕಮಲಾ. 4. ಅದು ಟೆನಿಸ್ ಆಟ. 5. ಆ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 6. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಳೆ. 7. ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯರು. 8. ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು. 9. ಆತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. 10. ನಾನು ಮನೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 11. ಅವನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 12. ಅವು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.

2. Translate into Kannada.

1. Are they students? 2. That is his horse. 3. This is mango tree. 4. Take the book (polite). 5. Come tomorrow (sing.). 6. He stays in Maṇḍya. 7. They laugh. 8. She is playing. 9. She is writing. 10. You are eating. 11. Cuckoo is singing.

Send your completed homework by email to [email protected]

Learn Basics - Grammar Modules

Kannada alphabet ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ, additional features of kannada alphabet ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುಣಗಳು, consonant clusters ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, imperative mood ಆಜ್ಞಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳು, pronoun ಸರ್ವನಾಮ, verbless sentences ಕ್ರಿಯಾಪದ ರಹಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು, the present tense ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, the past tense ಭೂತ ಕಾಲ, the future tense ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, cases ವಿಭಕ್ತಿಗಳು, participles ಕೃದಂತಗಳು, adjectives and adverbs ಗುಣವಾಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು, numerals ಅಂಕೆಗಳು, causative suffixes ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, the potential, obligative and conditional verbs ಕ್ರಿಯಾ ಪದಗಳ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, the interrogatives ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, the written and spoken styles ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಆಡು ಮಾತಿನ ರೀತಿಗಳು.

presenting meaning in kannada

This project is sponsored by Department of Kannada and Culture, Government of Karnataka and brought to you by Kannada Language Chair, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

presenting meaning in kannada

© 2023 Kannada Language Chair, JNU | Powered by 3S Studio

IMAGES

 1. Kannada Meanings

  presenting meaning in kannada

 2. Kannada Meanings

  presenting meaning in kannada

 3. CBSE 4th standard 2nd language kannada _ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಹರಕೆ Kannadammana harake _ Meanings _ Recitation

  presenting meaning in kannada

 4. Kannada Nudigattugalu With Meaning and Examples

  presenting meaning in kannada

 5. Kannada Language Sajati Vijati Words In Kannada : Ktbs Class 6 Kannada

  presenting meaning in kannada

 6. Learn kannada Through English

  presenting meaning in kannada

VIDEO

 1. ಕನ್ನಡ ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ WRITE KANNADA,ENGLISH THIS SITE CHANGE YOUR LIFE

 2. ಈ ತರಹ ಓದಿದರೆ ನೀವು ಓದಿರುವದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ

 3. #Preposition#Words#ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್#ಪದಗಳು#ಈರೀತಿ#ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿ

 4. ಪ್ರಬಂಧ : ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ || Essay on Sports and Health || Essay in Kannada ||

 5. ಪ್ರಬಂಧIಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು-Essay on Fundamental Rights and Duties

 6. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MS WORD

COMMENTS

 1. Google Translate

  ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ Google ನ ಸೇವೆಯು English ಮತ್ತು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ...

 2. Presenting in Kannada

  Need the translation of "Presenting" in Kannada but even don't know the meaning? Use Translate.com to cover it all. Translate.com. Translation ... presenting; presenting translated to Kannada . TRANSLATION English. ... Supports 90+ language pairs including English to Kannada. Language barriers are a thing of the past. Translate with text ...

 3. presenting

  the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech Synonyms nowadays Examples "he lives in the present with no thought of tomorrow" "that is enough for the present" a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking

 4. presenting meaning in Kannada

  presenting meaning in Kannada: ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ | Learn detailed meaning of presenting in Kannada dictionary with audio ...

 5. present meaning in Kannada |present ನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ

  present = ಉಪಸ್ಥಿತ Pronunciation = present Pronunciation in Kannada = ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ present in Kannada: ಉಪಸ್ಥಿತ Part of speech: Noun Adjective Definition in English: Noun : the period of time now occuring Adjective : a present tense ; intermediate between past and future Definition in Kannada: ನಾಮಪದ: ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ

 6. present

  the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech Synonyms nowadays Examples "he lives in the present with no thought of tomorrow" "that is enough for the present" a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking

 7. presentation

  ಪ್ರದರ್ಶನ Examples "he gave the customer a demonstration" "the presentation of new data" the activity of formally presenting something (as a prize or reward) Example "she gave the trophy but he made the presentation" a visual representation of something Synonyms display (obstetrics) position of the fetus in the uterus relative to the birth canal

 8. presentations

  the act of making something publicly available; presenting news or other information by broadcasting or printing it Example "he prepared his presentation carefully in advance" the act of presenting a proposal formally making a person known to another or to the public

 9. Presenting Meaning In Kannada

  Meaning of Presenting in Kannada language with definitions, examples, antonym, synonym. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಓದಿ.

 10. Presenting in Kannada? How to use Presenting in Kannada. Learn Kannada

  How to write in Kannada? The standard way to write "Presenting" in Kannada is: ಪ್ರಸ್ತುತ Alphabet in Kannada. About Kannada language. See more about Kannada language in here.. Kannada (/ˈkɑːnədə, ˈkæn-/; ಕನ್ನಡ, [ˈkɐnːɐɖa]; less commonly known as Kanarese) is a Dravidian language spoken predominantly by the people of Karnataka in the southwestern region of ...

 11. Translate English to Kannada online

  Choose your English to Kannada translation service - - - Translate .pdf.doc.json Translate files from $0.08/word - - - 0 characters. 15000 characters left today. Get professional translation just from $0.08 per word. Get your text translated by proficient translators from English to ...

 12. How to say present in Kannada

  What's the Kannada word for present? Here's a list of translations. Kannada Translation ಪ್ರಸ್ತುತ Prastuta More Kannada words for present ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ Vartamāna kāla present ಉಡುಗೊರೆ Uḍugore present ನೀಡು verb Nīḍu present ಕಾಣಿಕೆ noun Kāṇike gift, donation ಪ್ರಸತ್ತುತ adjective Prasattuta present Find more words! present See Also in English

 13. Presenting: Kannada translation, definition, meaning, synonyms

  Presenting - Kannada translation, definition, meaning, synonyms, pronunciation, transcription, antonyms, examples. English - Kannada Translator.

 14. present meaning in Kannada

  present meaning in Kannada | present translation in Kannada - Shabdkosh प्रायोजित कड़ी - हटाएं शब्दकोश उच्चारण शब्द संजाल उदाहरण कोश विकार तुकांत शब्द प्रचलन present का कन्नड़ अर्थ आईपीए: prɛzənt कन्नड़: ಪ್ರೇಜ಼ನ್ಟ / ಪ್ರೀಜ಼ೇನ್ಟ / ಪರ್ಜ಼ೇನ್ಟ / ಪ್ರೇಜ಼ನ್ಟ / ಪ್ರಿಜ಼ೇನ್ಟ अभ्यास translation Translated by SHABDKOSH translator. present के कन्नड़ अर्थ

 15. How to say presenting in Kannada

  Kannada words for presenting include ನೀಡು and ನಿರೂಪಿಸುವ. Find more Kannada words at wordhippo.com!

 16. present meaning in Kannada ಕನ್ನಡ #KHANDBAHALE

  present meaning in Kannada ಕನ್ನಡ is a translation of present in Kannada ಕನ್ನಡ dictionary. Click for meanings of present, including synonyms, antonyms.

 17. Kannada Meaning of Present : Present Meaning in Kannada : Present

  To introduce, especially with formal ceremony. To introduce (a young woman) to society with conventional ceremony. To bring before the public: present a play. To make a gift or award of. To make a gift to. To offer for observation, examination, or consideration; show or display. See Synonyms at offer.

 18. present tense

  What is present tense meaning in Kannada? The word or phrase present tense refers to a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking. See present tense meaning in Kannada, present tense definition, translation and meaning of present tense in Kannada. Find present tense similar words, present tense synonyms.

 19. present meaning in kannada

  formally present a debutante, a representative of a country, etc. 1 recognize with a gesture prescribed by a miltary regulation assume a prescribed position

 20. The Present Tense :: Kannaḍa Kalike

  1. The simple present tense In simple present tense, the verb iru is used. It is used in accordance with the gender and number. Examples: The simple present tense is also formed without a verb. The present habitual tense This tense indicates habitual actions or general statements.